।।जय जयाजी परमानंदा।।

जय जयाजी परमानंदाsssss जय जयाजी आत्‍मानंदाsssss
नाम तुझे रे घेता रायाss नाम तुझे रे घेता रायाss 
हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:
हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:
                    कसा आवरु मनवारुला........२
                    तुझीच किमया सारी रायाss......२
                    मनोमनी तो विकल्‍प आला.....२
                    न पुजावे तव देहाला.....२
                    नित्‍य स्‍मरावे दत्‍त गुरुला.....२
                    विकल्‍पाचा भेद करुनी.....२
                    दत्‍त होऊनी उभा ठाकला.....२
                    जय जयाजी परमानंदाsssss जय जयाजी आत्‍मानंदाsssss
                    नाम तुझे रे घेता रायाss नाम तुझे रे घेता रायाss 
                    हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:
                    हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:
तव कृपेचे नेत्री अंजन, तव कृपेचे नेत्री अंजन 
सरस्‍वतीचा तू नारायण..... सरस्‍वतीचा तु नारायण 
चराचरा तू भरुनी उरला.....२
बिंब होऊनी वरे प्रकटला.....२
जय जयाजी परमानंदाsssss जय जयाजी आत्‍मानंदाsssss
नाम तुझे रे घेता रायाss नाम तुझे रे घेता रायाss 
हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:
हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:
नाथांचे हो आम्‍ही बाळे.....२
दास असे या अवधुताचे.....२
सोsची ती हो करुनी श्रुंगी .....२
हं ची वाजविली पुंगी.....२
सोsहं सोsहं वाजे मेखला
एैसा परमानंद देखिला....२
जय जयाजी परमानंदाsssss जय जयाजी आत्‍मानंदाsssss
नाम तुझे रे घेता रायाss नाम तुझे रे घेता रायाss 
हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:
हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:
                    गुह्यातम् गुह्य मधुसुदनदास बोलला.....२
                    अंतरी क्षेत्री ब्रह्म प्रगटला
                    गुरु कृपेचे नेत्री अंजन.....२
                    निशीचा नारायण देखिला.....२
                    जय जयाजी परमानंदाsssss जय जयाजी आत्‍मानंदाsssss
                    नाम तुझे रे घेता रायाss नाम तुझे रे घेता रायाss 
हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:
हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:
हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:
हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:
हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा: हंस सोsहं सोsहं हंसा:


   

ॐ नम हं शिव स गायत्री, आदिमाया, आदिशक्ति तुरयेअवस्‍थे ब्रम्‍हस्‍वरुपी       कुंडलनिस्थित सर्वशक्ति कामाक्षी भगवतेय नम: हरये नम: हरये नम: हरये नम:       ॐ श्रीमत्‍भगवान परमानंद नारायण सरस्‍वती ब्रम्‍हदत्‍त संजिवन चैतन्‍य       समाधिब्रम्‍ह चरणाय नम:       ॐ सोsहं, हंसाय, भगवान नारायण, सरस्‍वतेय नम:       ॐ हंसाय, परमांनद, स्‍वामी नारायण सरस्‍वती नम:       ॐ सोsहं, अलख निरंजन, सोहम हंसाय, ब्रम्‍हदत्‍ताय, परमानंदाय नम:       ॐ ब्रम्‍हदत्‍ताय, भिममुद्राय, बंधउड्डीयान, रुपपरमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, जगतजननी, दत्‍तस्‍वरुपी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसरुपी, ज्ञानमुद्रा, महाकाय, सोहम् ध्‍वनी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ आत्‍मरुपी नाग दर्शनाय, परमानंद महादेवाय नम:       ॐ अर्धनारीनटेश्‍वर, शिव, शक्तिस्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ अनाहत सोहम् नाद, आत्‍मतेजाय, परमहंस परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं आत्‍मानंदम, चैतन्‍यस्‍वरुपम्, भगवान परमानंदाय नम:       ॐ शक्तिमुद्राय, अखिल, अखिलांतक, ब्रम्‍हांडनायक नम:   &n      ॐ सोहंरुपी मुकुटधारी, अंतरंग जटाधारी सिध्‍दयोगी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय वायुरुपी, महाकायरुपी, हनुमंत स्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, व्‍याघ्रासनाधिष्‍टत्, श्रीमंतयोगी, जगतउध्‍दारी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, गजानन उध्‍दारी, आद्य गुरुस्‍थानी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय, दासमधुसुदनाय, रचतजाय, लिन स्‍वरुपाय, अंतरंगशब्‍दे, योगेंद्र देहे       अंतरी जो वसत असे, परमदैवताय, परमानंद नारायण सरस्‍वती महादेवाय नम:       ॐ स्‍वयं सोहम् स्‍वरुपी, परमहंसयोगी, नाथपंथी, दत्‍तअवतारी, अंत्री निवासी,       शेषरुपी, महायोगी, प्रभुपरमानंदाय नम: