।।जयजय विठ्ठल विठ्ठल ।।

 जयजय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठssलाss
माझा आनंद परमानंद विठ्ठला ss 
हो माझा आनंद परमानंद विठ्ठला ।।धृ।।
                    ।।१।।माझाs आनंद परमानंद विठ्ठलाss ....२
                    जय जय विठ्ठलs विठ्ठल विठ्ठsलाss 
                    माझा आनंद परमानंद विठ्ठलाss 
                    हो माझा आनंद परमानंद विठ्ठलाss 
                    माsझ्या अंतरीच्‍या परमानंद विठ्ठलाss ।।१।। 
।।२।। माsझ्या अंतरीचा परमहंस विठ्ठsलाss ...२
जय जय विठ्ठलs विठ्ठल विठ्ठsलाss 
माझा आनंद परमानंद विठ्ठलाss 
हो माझा आनंद परमानंद विठ्ठलाss 
माsझ्या अंतरीच्‍या परमानंद विठ्ठलाss ।।२।। 
जय जय विठ्ठलs विठ्ठल विठ्ठsलाss 
माझा आनंद परमानंद विठ्ठलाss 
                    हो माझा आनंद परमानंद विठ्ठलाss ।।३।।
                    माsझ्या अंतरीचा परमानदं विठ्ठsलाss
                    जय जय विठ्ठलs विठ्ठल विठ्ठsलाss 
                    माझा आनंद परमानंद विठ्ठलाss 
                    हो माझा आनंद परमानंद विठ्ठलाss 
                    माsझ्या अंतरीच्‍या परमानंद विठ्ठलाss ।।२।। 
                    जय जय विठ्ठलs विठ्ठल विठ्ठsलाss 
                    माझा आनंद परमानंद विठ्ठलाss 
                    हो माझा आनंद परमानंद विठ्ठलाss ।।३।।
तु माझा आनंद परमानंद विठ्ठलाss........३


   

ॐ नम हं शिव स गायत्री, आदिमाया, आदिशक्ति तुरयेअवस्‍थे ब्रम्‍हस्‍वरुपी       कुंडलनिस्थित सर्वशक्ति कामाक्षी भगवतेय नम: हरये नम: हरये नम: हरये नम:       ॐ श्रीमत्‍भगवान परमानंद नारायण सरस्‍वती ब्रम्‍हदत्‍त संजिवन चैतन्‍य       समाधिब्रम्‍ह चरणाय नम:       ॐ सोsहं, हंसाय, भगवान नारायण, सरस्‍वतेय नम:       ॐ हंसाय, परमांनद, स्‍वामी नारायण सरस्‍वती नम:       ॐ सोsहं, अलख निरंजन, सोहम हंसाय, ब्रम्‍हदत्‍ताय, परमानंदाय नम:       ॐ ब्रम्‍हदत्‍ताय, भिममुद्राय, बंधउड्डीयान, रुपपरमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, जगतजननी, दत्‍तस्‍वरुपी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसरुपी, ज्ञानमुद्रा, महाकाय, सोहम् ध्‍वनी, प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ आत्‍मरुपी नाग दर्शनाय, परमानंद महादेवाय नम:       ॐ अर्धनारीनटेश्‍वर, शिव, शक्तिस्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ अनाहत सोहम् नाद, आत्‍मतेजाय, परमहंस परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं आत्‍मानंदम, चैतन्‍यस्‍वरुपम्, भगवान परमानंदाय नम:       ॐ शक्तिमुद्राय, अखिल, अखिलांतक, ब्रम्‍हांडनायक नम:   &n      ॐ सोहंरुपी मुकुटधारी, अंतरंग जटाधारी सिध्‍दयोगी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय वायुरुपी, महाकायरुपी, हनुमंत स्‍वरुपी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, व्‍याघ्रासनाधिष्‍टत्, श्रीमंतयोगी, जगतउध्‍दारी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ सोsहं, गजानन उध्‍दारी, आद्य गुरुस्‍थानी प्रभु परमानंदाय नम:       ॐ हंसाय, दासमधुसुदनाय, रचतजाय, लिन स्‍वरुपाय, अंतरंगशब्‍दे, योगेंद्र देहे       अंतरी जो वसत असे, परमदैवताय, परमानंद नारायण सरस्‍वती महादेवाय नम:       ॐ स्‍वयं सोहम् स्‍वरुपी, परमहंसयोगी, नाथपंथी, दत्‍तअवतारी, अंत्री निवासी,       शेषरुपी, महायोगी, प्रभुपरमानंदाय नम: